przepisy – Sportowe i Organizacyjne 2017/19

Cele:
Propagowanie zdalnie sterowanego modelarstwa kołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wprowadzenie elementu rywalizacji poprzez organizację zawodów sportowych.

Organizator:
Polska Liga Modeli Samochodów RC: Ścinawka Średnia, Poznań, Warszawa

Formuła zawodów:
Zawody  rozgrywane będą na torach dywanowych od września do marca w miejscach określonych w kalendarzu imprez na sezon 2016-2017. Cykl Polskiej Ligi Modeli Samochodów RC został podzielony na 3 strefy:

strefa I – Ścinawka Średnia,
strefa II – Poznań,
strefa III – Warszawa.

Każda strefa zorganizuje minimum 4, a maksymalnie 7 eliminacji. Ilość organizowanych eliminacji oraz ilość liczonych eliminacji do końcowej klasyfikacji w każdej strefie zostanie podana przez Organizatorów w osobnym komunikacie minimum na 1 miesiąc przed pierwszymi zawodami.

Z każdej strefy najlepszych 10 zawodników z rozgrywanych obowiązujących klas modeli uzyska kwalifikację do startu w zawodach finałowych, które zostaną rozegrane w kwietniu bieżącego sezonu.

Jeżeli w danej strefie w ciągu całego cyklu dana klasa nie wystartuje, przypadające na nią miejsca kwalifikacyjne rozdzielane są na pozostałe strefy.

Każda strefa może wprowadzić do swojej wewnętrznej rywalizacji dodatkowe klasy modeli.

Organizator zawodów finałowych otrzymuje pulę 10 dodatkowych miejsc tzw. „dzikich kart” dla zaproszonych zawodników zagranicznych i 10 dla zawodników z Polski.

Zawody w strefach będą rozgrywane w formule jednodniowej. Zawody finałowe będą rozgrywane w formule dwudniowej (sobota-niedziela) z nieobowiązkowym treningiem w piątek.

Dana klasa wystartuje,  jeśli w formularzu zgłoszeniowym będzie zapisanych min. 5 zawodników, a rzeczywiście do startu stanie min. 3 zawodników. Przy mniejszej frekwencji start klasy zależy od decyzji Organizatora..

Startujące klasy:
MODIFIED, STOCK 13.5, FORMUŁA 21.5, E-12, GT-10, HOBBY, E-14 RALLY

Klasa HOBBY jest przeznaczona dla zawodników, którzy nie startują w klasach MODIFIED, STOCK 13.5, FORMUŁA 21.5, E-12, GT-10.

Klasyfikacja:
indywidualna
Opłaty w poszczególnych zawodach strefowych ustala Organizator.
opłaty na zawodach finałowych:
Hobby: 30 zł
wszystkie pozostałe klasy: 40 zł
dodatkowy model: 20 zł
wypożyczenie transpondera: 20zł
zgłoszenie w dniu zawodów: 50 zł

Sposób liczenia wyników, punktacja:
Urządzenie liczące: AMBrc
Grupy eliminacyjne i finałowe: 10 zawodników.
Punktacja:
1 miejsce – 100pkt
2 miejsce –   98pkt
3 miejsce –   97pkt
każde kolejne miejsce – jeden punkt mniej

Zwycięzca eliminacji otrzymuje dodatkowy 1 punkt.

Sposób liczenia wyników:

Biegi eliminacyjne :
1. Suma punktów z najlepszych (liczonych) biegów, mniejsza liczba punktów to wyższe miejsce w klasyfikacji (1 miejsce = 1pkt.,każde kolejne miejsce +1 pkt.)
2. Jeżeli suma punktów jest równa, o wyższej pozycji decyduje najlepszy bieg zawodnika spośród wszystkich liczonych biegów eliminacji.

Biegi finałowe :
1. Suma punktów z najlepszych (liczonych) biegów, mniejsza liczba punktów to wyższe miejsce w klasyfikacji (1 miejsce = 1pkt.,każde kolejne miejsce +1 pkt.).
2. Jeżeli suma punktów jest równa, o wyższej pozycji decyduje najlepszy bieg zawodnika z wszystkich liczonych biegów finałowych.
Z 3 jazd eliminacyjnych do finału liczą się 2, z 4 – 2, z 5 – 3.
Z 3 finałów liczą się 2 najlepsze wyniki.

Przebieg zawodów:
W eliminacjach zawodnicy startują ZAWSZE wg. kolejności wyczytywanej przez Sędziego.
Zawodnicy startują z jednej linii. O kolejności w pierwszej kolejce eliminacyjnej, decyduje kolejność z rankingu. O kolejności w pierwszych zawodach – decyduje ranking z sezonu poprzedniego.
Kolejność startu w następnych kolejkach eliminacyjnych na zawodach wynika z zajętych miejsc w poprzedniej kolejce eliminacyjnej.
W finałach zawodnicy startują z pól oddalonych od siebie o minimum 3m. Pola startowe mogą być wyznaczone na prostej startowej lub w szykanach.
Finał B, C, D itd. wystartuje tylko w przypadku przynajmniej 3 zawodników w klasie.

Sędziowanie (minimum):
Jeden sędzia pomiarowy (komputer) pełniący zarazem funkcję sędziego torowego.
Jeden sędzia techniczny.

Kary:Zawodnik podczas nieregulaminowej jazdy na torze może zostać ukarany :
1- kara ostrzeżenie ustne,
2- kara „STOP & GO” – zjechanie modelu w czasie wyścigu do „strefy stop & go”, zatrzymanie się na czas wyznaczony przez sędziego i następnie dalsza jazda,
3- kara „5 sekund” – 5 sek. – do czasu danego biegu zostanie doliczonych 5 sek.
4- kara „7 sekund” – 7 sek. – do czasu danego biegu zostanie doliczonych 7 sek.
5- kara „Best 10” – 10 sek. – do czasu najlepszego biegu zostanie doliczonych 10 sek.
6- kara „Best -1 lap” – skreślenie 1 okrążenia w najlepszym biegu eliminacji/finału,
7- kara „Best – 1 heat” – skreślenie jednego, najlepszego biegu w eliminacjach/finałach,
8- kara „Heat off” – dyskwalifikacja z danego biegu,
9- kara „Event off” – dyskwalifikacja z zawodów.

W szczególnych przypadkach można stosować następujące kary:
– jeżeli zawodnik podczas biegu finałowego spowoduje kolizję na pierwszym zakręcie po starcie, wyścig zostaje przerwany, a zawodnik który spowodował kolizję, w powtórzonym starcie startuje z ostatniej pozycji,
– jazda na skróty – pierwsza kara to ostrzeżenie ustne, następne to STOP & GO”, każde kolejne skrócenie toru to kara nr 3, kara się sumuje do końca biegu (np. 4 skrócenia toru = 10 sek. doliczonego czasu),
– zawodnik, którego model jadący na prostej porusza się w sposób niekontrolowany i przeszkadza innym modelom, zostaje ukarany ostrzeżeniem ustnym, przy ponownym upomnieniu sędzia może nakazać zawodnikowi zjechanie z toru (zakończenie biegu),
– okrzyki z podestu na serwisantów lub zawodników jadących w biegu – pierwsza kara to „STOP & GO”, każde kolejne okrzyki na serwisantów to kara nr 3, kara się sumuje do końca biegu (np. 3 okrzyki na serwisantów = 10 sek. doliczonego czasu),
– niecenzuralne słowa (kara nr 9 -„Event off”),
– opuszczenie podestu przed końcem biegu (kara nr 3, kolejne opuszczenie podestu kara nr 3 do nr 9 włącznie),
– pierwsza nieobecność na serwisie w miejscu do tego wyznaczonym w chwili startu biegu (syrena)- (kara nr 3, kolejne nieobecności na serwisie w chwili startu biegu kary nr 4 do nr 9 włącznie),
–  rozmowę z innymi osobami obecnymi na torze lub przez telefon komórkowy, a także naprawianie modelu, który miał awarię, lub zajmowanie się innymi sprawami podczas serwisowania modeli (kara nr 3, kolejne nieobecności na serwisie w chwili startu biegu kary nr 4 do nr 9 włącznie).

Obsługa toru:
W czasie wyścigu tor obsługują:
– zawodnicy startujący w zawodach (zwani dalej serwisantami) lub delegowanymi przez nich inni zawodnicy, mechanicy, opiekunowie.
Serwis jest prowadzony zgodnie z harmonogramem serwisowym wywieszonym na tablicy wyników.
Tylko serwisanci i sędziowie mają prawo przebywać na torze w czasie wyścigu.
Do obowiązków serwisantów należy obsługa toru (stawianie modeli na tor) w miejscach newralgicznych oznaczonych na torze numerami . Każdy serwisant obsługuje miejsce na torze zgodne z jego numerem startowym w grupie. W przypadku liczby serwisantów mniejszej od 7, powinni oni rozstawić się na torze w taki sposób aby zapewnić sprawną obsługę wyścigu.
Serwisant nie może naprawiać modelu na torze. Jeżeli model nie może kontynuować jazdy, powinien postawić go podwoziem do góry poza torem.
Obsługa toru powinna być obowiązkowo wyposażona w kamizelki w jaskrawym kolorze.

Zakazy:
– bezwzględny zakaz używania biegu wstecznego w czasie wyścigu,
– bezwzględny zakaz jazdy pod prąd zarówno w czasie wyścigu jak i w czasie treningów,
– bezwzględny zakaz opuszczania podestu przez zawodnika w czasie biegu do czasu zakończenia biegu,
– bezwzględny zakaz wchodzenia na podest po starcie biegu,
– bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych, rodziców i opiekunów pod podestem w czasie biegu,
– bezwzględny zakaz rozmów na podeście, a także okrzyków podczas trwania wyścigu,
– bezwzględny zakaz naprawiania modeli na podeście.

Inne postanowienia:
– kontrola techniczna przed wyścigiem, model, który nie przeszedł strefy kontroli nie jest dopuszczony do biegu,
– sędziowie mogą ogłosić dodatkową kontrolę po biegu,
– na serwisie mogą przebywać zawodnicy w wieku od 10 lat, wszyscy młodsi zawodnicy muszą na serwisie być zastąpieni przez swoich rodziców bądź opiekunów,
– każdy z zawodników ma prawo podczas całych zawodów do jednego czasu technicznego w wymiarze 3 minut, zgłoszonego sędziemu pomiarowemu co najmniej minutę przed startem danego biegu,
– zawodnik, któremu inny zawodnik podczas rozgrzewki przed startem danego biegu uszkodzi model ma dodatkowe prawo do czasu technicznego (3 min.), a zawodnik który spowodował uszkodzenie modelu zostaje usunięty z tego biegu,
– zawodnik, który z różnych przyczyn zakończył bieg przed czasem, obowiązany jest cofnąć się o krok  na podeście,
– kontrola techniczna ma prawo nakazać zawodnikowi rozebranie silnika bezszczotkowego w celu sprawdzenia uzwojenia.

Nagrody:
W zawodach eliminacyjnych – dyplomy dla wszystkich zawodników finału „A”.
W zawodach finałowych: dyplomy dla wszystkich uczestników, puchary i nagrody rzeczowe dla podium w poszczególnych klasach.

Okazjonalna tombola.